Skip to content Skip to footer

„Modułowy budynek garażowo-gospodarczy do samodzielnego montażu przez użytkownika, system wykonany, pakowany i montowany w technologii przyjaznej środowisku”

Projekt unijny dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, poddziałanie 2.3.2 „Bony na innowacje dla MŚP”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Nr umowy o dofinansowanie: POIR.02.03.02-30-0043/18
Całkowita wartość projektu: 466 840,35 PLN
Maksymalna kwota dofinansowania: 322 613,25 PLN
Okres realizacji projektu: 01.06.2019 r. – 30.06.2020 r.

Cele projektu:
Projekt unijny ma na celu wdrożenie nowego produktu. Nowoczesny budynek garażowo-gospodarczy do samodzielnego montażu przez nabywcę, wykonany w technologii przyjaznej środowisku. Opracowanie technologii efektywnego pakowania, pozwalającego na zminimalizowanie kosztów transportu.

Planowane rezultaty i efekty:
W rezultacie realizacji projektu unijnego Wnioskodawca planuje osiągnąć podniesienie zdolności technicznych i zwiększenie wiedzy i kompetencji personelu do produkcji nowego produktu, dzięki uzyskanym od jednostki naukowej rozwiązaniom technologicznym. Wykorzystanie rezultatów jest rozumiane jako wdrożenie ich do działalności gospodarczej Spółki poprzez rozpoczęcie sprzedaży nowego produktu w 2020 roku. Dodatkowymi korzyściami dla Firmy będzie przeciwdziałanie sezonowości poprzez efektywne wykorzystanie własnych mocy produkcyjnych w okresie jesieni i zimy. Ponadto zwiększenie przychodów, wejście na nowe rynki oraz otwarcie na eksport.